ഇന്ത്യയിൽ വിവിധ സേനകളിൽ ഉദ്യോഗം കരസ്ഥമാക്കാൻ പരിശീലനം നേടുന്ന NAPT ചുണക്കുട്ടികൾ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്വയം ഏറ്റെടുത്തപ്പോൾ അവർ തെളിയിച്ചത് അവർ ഓരോരുത്തരും മനസുകൊണ്ട് സൈനികൻ ആയിക്കഴിഞ്ഞു എന്നുതന്നെ ആണ്.

Karunagapally Rescue Operation

Kannur Relief Operation

Kollam Rehabilitation Operation

Chenganoor Rehabilitation Operation

Palakkad Relief Operation

Wayanad Rehabilitation Operation

Kottayam Relief Operation

Ernakulam collection and sorting center

Tenmala Relief Operation

Kulathupuzha Relief Operation

Kazhuthurutty Relief Operation

Chengannur Rescue Operation

Kottarakkara Relief Operation

Major Ravi Heading Rescue Operations

Register Now

Create your account and a gateway to your career!!!!

Full Name
Select State
Select District
EMail
Mobile Number
Parent Mobile Number


Among the
7,000+ candidates trained by NAPT within last five years


സേനകളിൽ വൻ തൊഴിലവസരങ്ങൾ (Army, Navy, Air-force, Police, CRPF, BSF, CISF, Cost Guard, Assam Riffles, ITBP, NDA, SSB)

പത്താം ക്ലാസ്/ പ്ലസ് വൺ/ പ്ലസ് ടു/ ഡിഗ്രി തലത്തിൽ പഠിക്കുന്നവർക്കും പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയതുമായ യുവതി യുവാക്കൾക്കും സൈനിക അർദ്ധ സൈനിക പോലീസ് സേനകളിലേക്ക് ജോലി നേടുന്നതിനുള്ള ട്രൈനിങ്ങിനായി NAPTൽ ഉടൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യൂ .

Lt. Col. Mohanlal interacting with NAPT students

HELP

The gallery can be navigated using the keyboard:

LEFT/RIGHT ARROWS: Prev/Next
SPACEBAR: Next
ENTER: Start/Stop slideshow
ESCAPE: Close gallery
HOME/END: First/Last image
H - This help panel